Side MenuFiche Shinobi de Kayaba Akihiko

風 | Suna no Jônin ▬ Haut conseiller
風 | Suna no Jônin ▬ Haut conseiller
 Rang :
A
 Ryos : 689
 Expérience :
365/500
 (365/500)