Side MenuFiche Shinobi de Hatake Kakashi

火 | Konoha no Jônin
火 | Konoha no Jônin
 Rang :
S
 Ryos : 495
 Expérience :
105/1000
 (105/1000)