Side MenuFiche Shinobi de Uzumaki Naruto

Jinchûriki de Kyûbi | 火 Konoha no Genin
Jinchûriki de Kyûbi | 火 Konoha no Genin
 Rang :
A
 Ryos : 765
 Expérience :
203/500
 (203/500)