Side MenuFiche Shinobi de Akrillo

雷 | Kumo no Genin

雷 | Kumo no Genin
 Rang :
C
 Ryos : 2771
 Expérience :
141/200
 (141/200)