Side MenuFiche Shinobi de Hyuga Yume

火 | Konoha no Genin
火 | Konoha no Genin
 Rang :
C
 Ryos : 200
 Expérience :
125/200
 (125/200)