Side MenuFiche Shinobi de Aburame Hako

火 | Konoha no Genin
火 | Konoha no Genin
 Rang :
C
 Ryos : 0
 Expérience :
0/200
 (0/200)